Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ann-Elise Lietaert en de opdrachtgever. Het geven van een opdracht en/of het plaatsen van een bestelling impliceert dat de opdrachtgever volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet voorafgaandelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Ann-elise Lietaert. Deze al­gemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


PRIJS 

De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de website en/of in een offerte worden bekend gemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. BTW en exclusief mogelijke verplaatsingskosten. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd. De prijs die een klant krijgt op het moment van de bestelling, blijft ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De prijs die wordt vastgelegd in de overeenkomst blijft gedurende 1 jaar geldig, indien een reportage laattijdig wordt geboekt gelden de prijswijzigend die werden doorgevoerd. Offertes blijven tot 30 dagen na opmaak geldig. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.


BOEKING

De overeenkomst komt definitief tot stand na ontvangst van de storting van het voorschot.

Dit voorschot bedraagt €75 voor elke sessie/opdracht. Dit voorschot dient voldaan te worden binnen de 7 dagen na de schriftelijke aanvaarding van de opdracht en/of bestelling door Ann-Elise Lietaert. Indien het voorschot niet tijdig wordt voldaan, heeft Ann-elise Lietaert het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat voorafgaande toestemming moet worden gevraagd aan de rechtbank en zonder dat Ann-elise Lietaert een schadevergoeding verschuldigd is van welke aard ook. Een reportage dient betaald te worden 7 dagen voorafgaand aan de reportage.


FOTO'S EN ILLUSTRATIES

Indien in de uitvoering van de opdracht door de fo­tograaf  foto's worden afgeleverd aan de opdrachtgever, is het aantal foto's afhankelijk van de aard van de opdracht. Het aantal geleverde foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen en kan onmogelijk vooraf worden vastgelegd. Ann-Elise oordeelt zelf welke foto's aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.


Foto's en illustraties kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog, instagram en Facebook. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hier­van op de hoogte gesteld worden via email. Bij het
boeken van groepsreportages of huwelijksreportages wordt van de opdrachtgever verwacht dat hij aanwezigen op de hoogte brengt van het feit dat foto's kunnen worden gepubliceerd tenzij schriftelijk anders afgesproken.  


De foto's of illustraties  met watermerk blijven 3 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgestaan

Galerijen in lage resolutie zijn voorzien van een watermerk. Bij verlies van foto’s/achteraf foto’s bij bestellen terwijl de termijn voorbij is zal Ann-elise Lietaert een administratieve kost aanrekenen van 25 euro. Voor digitale galerijen opnieuw aan te maken wordt 35 euro in rekening gebracht.


Foto’s blijven 18 maanden in het archief voor verwijdering. Nadien kan u deze niet meer opvragen


Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 


Ann-elise Lietaert bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) en bijsnijden is niet toegestaan.

 


DRUKKEN

De foto's, illustraties, de montage van de foto's en de eventueel begeleidende teksten worden door de fotograaf/illustrator slechts effectief in druk gegeven en ter beschikking gesteld van de opdrachtgever na goedkeuring door de opdrachtgever en na volledige betaling van het voorschot en van de eindfactuur, ongeacht het feit dat er desgevallend tussen de partijen uitdrukkelljk een levertijd werd overeengekomen. De fo­tograaf/illustrator zal, indien dit redelijkerwijze mogelijk is, de door de opdrachtgever aangegeven correcties uitvoeren. Het ak­koord van de opdrachtgever met de foto's, de montage, illustraties en de begeleidende teksten ontslaat de fotograaf van elke verantwoordelljkheid met betrekking tot de vorm en inhoud van de foto's en illustraties en de inhoud en spelling van de begeleidende teksten.


ANNULERING

Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.


BESTELLING

Een bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan is ontvangen.  Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illus­traties, in de formaten, enz.), schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en ver­lengen de uitvoeringstermijn.


BETALINGEN

De facturen zijn betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Facturen dienen voldaan te worden vooraleer de hoge revolutiebeelden worden doorgestuurd.


LEVERING

Bestellingen kunnen zonder bijkomende kosten worden opgehaald in Kwellestraat 4, 8920 Poelkapelle. De opdrachtgever dient Ann-elise Lietaert hiervan vooraf­gaandelijk  op de hoogte te brengen. Als bestellingen moeten worden verzonden door Ann-elise Lietaert  gebeurt dit via de gewone post. De kosten voor een express-verzending per koerier die het gevolg zijn van een hoogdringendheid of op eenvoudig ver­zoek van de opdrachtgever, zijn ten laste van de opdrachtgever. Verzonden bestellingen zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de bestelling door de fo­tograaf/illustrator onbeschadigd retour worden ontvangen. Ann-elise Lietaert is niet aansprakelijk voor vertraging, diefstal, ver­lies en/of beschadiging veroorzaakt door B-Post of door een derde waarop de fotograaf/illustrator beroep doet ter ver­zending van de bestellingen.


De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd na de afgesproken termijn die per mail wordt vastgelegd en na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld op de offerte.


De levertijd gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.OVERMACHT

Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet te realiseren is, is de fotograaf gerechtigd om de opdracht te beëindigen. In dit geval is de weder­partij gehoudende fotograaf te vergoeden voor het reeds ver­richte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot het betalen van enige schadeloosstelling aan de wederpartij.


Ingeval de overeenkomst door de fotograaf/illustrator niet kan worden uitgevoerd wegens ziekte of ongeval, zullen de fo­tograaf en de opdrachtgever in onderling overleg zoeken naar een gepaste oplossing.KWALITEIT VAN HET WERK

De fotograaf/illustrator verklaart, naar eigen normen, kwalitati­eve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bew­erken.

Ann-elise Lietaert heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.  De geleverde diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis. Uit alle gemaakte foto's maat Ann-elise een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet halen en de RAW-beelden kunnen onder geen beding verkregen worden.Het aantal geleverde foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen. Dit kan onmogelijk op voorhand worden vastgelegd.

AANSPRAKELIJKHEID

De geleverde prestaties en diensten van Ann-elise Lietaert zijn altijd een inspanningsverbintenis,  geen resulta­atsverbintenis

.

Ann-elise Lietaert moet de door de opdrachtgever schriftelijk aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spelling-, taalkundige, of grammaticale fouten. Van zodra de fotograaf de bestelling heeft verzon­den naar de drukker kunnen door de opdrachtgever geen correcties meer worden gevraagd.


Ann-elise Lietaert draagt geen enkele verantwoor­delijkheid voor kleurafwijkingen die kunnen ontstaan bij het vervullen van de opdracht.


De mondelinge opgegeven wijzigingen worden uit­gevoerd op risico van de opdrachtgever.

 

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade tenzij er sprake is van opzet of zware fout.

Behoudens in geval van opzet, is de totale aansprakeli­jkheid van de fotograaf beperkt tot het factuurbedrag.


De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de weder­partij tijdens de fotosessie.


De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigen­dommen van de opdrachtgever vóór, tijdens of ná de foto­sessie.


De fotograaf is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van de voorwerpen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van een opdracht. Alle kledij, collectiestuk­ken en andere accessoires zullen met de nodige zorg be­handeld worden maar bij schade of verlies kan de fotograaf niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien de waarde van de goederen het verantwoorden, kan de fotograaf de goederen laten verzekeren en is de fotograaf gerechtigd de kosten daarvan aan de opdrachtgever door te rekenen.


De fotograaf is niet aansprakelijk voor het bekomen van het akkoord van de houders van de auteursrechten, naburige rechten, afbeeldingrechten, merkenrechten, wier werken, prestaties, afbeeldingen of merken afgebeeld zijn op het materiaal en nodig zijn voor het gebruik van ander beeldmateriaal en ook niet om de daarmee ge­paarde kosten te betalen. Deze bedragen zijn niet inbegre­pen in het honorarium. Desgevallend zal de opdrachtgever de fotograaf vrijwaren voor elke aanspraak die deze houd­ers laten gelden lastens de fotograaf ingevolge de ex­ploitatie van het foto- en ander beeldmateriaal door de opdrachtgever.


De aansprakelijkheid van de fotograaf bij het produc­eren van opnamen reikt niet verder dan zijn eigen tussen­komst. De fotograaf is derhalve niet verantwoordelijk voor het gedrag, de stiptheid of de professionele prestaties van om het even welke medewerker, model, acteur, figurant, zelfs indien deze door hem werd gecontacteerd voor rek­ening van de opdrachtgever.


De fotograaf/illustrator is niet verantwoordelijk voor noch uitstel of annulatie van een productie of opname die te wijten is aan een te late levering door de opdrachtgever of diens onderaannemer van een product of accessoire, of aan de stiptheid of foutief gedrag van deze laatsten.

.

De fotograaf/illustrator is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies veroorzaakt door het ontwikkellabo, een gebrek in fabricage, luchthaven xstralen controle e.d. Deze opsom­ming is niet limitatief. In al die gevallen is ook het hono­rarium van de fotograaf volledig verschuldigd. Ingeval de aansprakelijkheid van de fotograaf toch in het gedrang zou komen, kan de door hem verschuldigde schade­vergoeding niet hoger zijn dan het honorarium voor die bep­aalde opdracht.KLACHTEN

Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van het werk, kan hij Ann-elise Lietaert hiervan op de hoogte stellen per e-mail: info@ann-elise.be

 

Alle formele klachten met betrekking tot de geleverde diensten, de bestellingen en/of de factuur dienen door de opdrachtgever, binnen de 8 dagen na de uitvoering of factuurdatum per aangetekend schrijven verzonden te worden aan Ann-elise Lietaert. Ieder laattijdig protest is onontvan­kelijk.AUTEURSRECHT

Recht tot reproductie - Gebruik van de foto's (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)


Ann-elise behoudt de auteursrechten op alle werken die zij voor de opdrachtgever uitvoert. De opdrachtgever bevestigt dat hij geen aanspraak kan maken op het copyright en het auteursrecht van de foto's en/of tekeningen, noch in analoge, noch in digitale vorm.


Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de naam van de naam van Ann-elise Lietaert te vermelden bij iedere publicatie.


De opdrachtgevers, het model, noch de ouders of voogd hebben exclu­siviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl, noch op de bewerkingen die op de foto's of illustraties worden toegepast.


De opdrachtgever heeft het recht om de werken te gebruiken en te reproduceren voor persoonlijke doelein­den. De totale factuurprijs omvat het recht van de opdrachtgever om de werken te gebruiken en te repro­duceren voor persoonlijke doeleinden. Reproductie van enig werk voor persoonlijke doeleinden door de opdrachtgever is slechts toegestaan conform de bepalingen van artikel 21 en 22 van de Belgische Auteurswet. Het gebruiksrecht is per­soonlijk en mag in geen geval worden overgedragen, behoudens schriftelijke toestemming door de fotograaf.


Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf/illustrator schriftelijk bevestigd, vergoedt het hono­rarium van de fotograaf/illustrator zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelîjk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor de duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht om zich te ver­zetten tegen het gebruik van de foto's tot schriftelijke over­eenkomst omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de foto's en ander beeldmateriaal door derden.


Het is verboden de foto's of illustraties  te exploiteren, behoudens andersluidende schriftelijke over­eenkomst. Ingeval de foto's/illustraties worden gemaakt voor com­merciële doeleinden, zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit, dan mogen de foto's enkel worden gebruikt door de handelaar/rechtspersoon, voor de enkele doeleinden en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst, behoudens voorafgaan­deIijke schriftelijke toestemming door de fotograaf/illustrator.

 

De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal, alsook iedere reproductie.gepaard telaten gaan met de vermelding "© Ann-elise Lietaert". Het is de opdrachtgever ver­boden de foto's op welke manier dan ook te wijzigen.


De fotograaf/illustrator behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al de illustraties, het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de ei­gendom van de digitale bestanden.


Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zoals, maar niet beperkt tot, ieder gebrek aan vermelding van de verwijzing

"© Ann-elise Lietaert" op enige toegestane reproductie van een auteursrechtelijk beschermd werk van de fotograaf/illustrator, zal de opdrachtgever de fotograaf een schadevergoeding verschuldigd zijn van minstens 400 EUR per inbreuk of inbreuk makende foto/illustratie, onverminderd het recht van de fotograaf om een hogere schadevergoed­ing te eisen.WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Ann-elise kan deze bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.


BEVOEGDE RECHTBANK


Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Voor elk geschil aangaande de toepassing en de in­terpretatie van deze algemene voorwaarden en/of voortvloeiend uit een rechtsbetrekking tussen de fo­tograaf en de opdrachtgever zal uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen afdeling Ieper bevoegd zijn.